Klachtenprocedure + belonen + maak een afspraak

Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden u aan advies in te winnen bij een Sibbing Verzekeren professional, voordat u beslist of handelt.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Sibbing Verzekeren niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Sibbing Verzekeren aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Sibbing Verzekeren sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Sibbing geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen - maar niet beperkt tot - garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Sibbing Verzekeren beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Sibbing Verzekeren aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopie‘n, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Sibbing Verzekeren .

De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of andere jurisdictie dan Nederland.

E-mail

De inhoud van een e-mail van Sibbing Verzekeren is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging of verspreiding en/of verstrekking van de informatie aan derden is niet toegstaan. Indien u een foutief bezorgde e-mail ontvangt dient u dit te melden door het bericht te retourneren alvorens u de e-mail verwijderd. Sibbing Verzekeren staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.